1. Медицинске сестре – техничар у Служби за здравствену заштиту жена

Назад
1.	Медицинске сестре – техничар у Служби за здравствену заштиту жена

1. Медицинске сестре – техничар у Служби за здравствену заштиту жена

Dom zdravlja "Voždovac"

Здравство и фармација - Београд-Вождовац ;

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 96/2019 и 58/2020 - Анекс I), и члана 23. став 1. тачка 13, Статута Дома здравља „Вождовац“, дана21.11.2023. године Дом здравља „Вождовац“ расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

  1. Медицинске сестре – техничара у амбуланти - на неодређено време, у Служби за здравствену заштиту жена, са пуним радним временом – 1 (један) извршилац

Услови за заснивање радног односа из овог огласа су:

  • Завршена средња медицинска школа, смер гинеколошко-акушерски;
  • Положен стручни испит;
  • Важећа лиценца;
  • Познавање једног страног језика;
  • Рад на рачунару (МS Office пакет, интернет);
  • Пожељно радно искуство на предметним пословима.

Сви кандидати морају испуњавати опште услове за заснивање радног односа утврђене Законом о раду („Сл. гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) и посебним прописима везаним за јавне службе:

  • Уверење о држављанству РС (не старије од 6 месеци).

Уз пријаву, заинтересовани кандидати за радно место подносе доказе о испуњености општих и посебних услова у оригиналу или oвереним фотокопијама не старијим од 6 месеци, уз краћу биографију са пропратним писмом.

На дан раписивања, Јавни оглас за пријем у радни однос биће објављен на огласној табли Дома здравља „Вождовац“, односно на интернет страницама Дома здравља „Вождовац“, Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана расписивања овог огласа.

Пријаве на оглас могу се поднети лично на писарници Дома здравља „Вождовац“, Устаничка 16, сваког радног дана од 700 до 1500 часова или послати препоручено поштом на исту адресу са назнаком „За оглас – Медицинска сестра-техничар у амбуланти (гинеколошко-акушерска сестра)“.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

21.11.2023. - 29.11.2023.

Врста рада:

Неодређено

Број радника:

1

Место рада:

Београд-Вождовац ;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати