Direktor

Назад
Direktor

Direktor

Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata

Култура, медији и односи с јавношћу - Суботица;

Na osnovu člana 35. i 36. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RSˮ, br. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - ispr., 6/2020, 47/2021 i 78/2021), člana 41. stav 1. a u skladu s članovima 27. i 31. stav 1. Statuta Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata 01-22/2019 od 12. aprila 2019. s izmenama i dopunama broj: 01-24/2023 od 5. juna 2023. godine, Upravni odbor raspisuje

JAVNI KONKURS

za izbor direktora Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata na mandatni period u trajanju od 4 (četiri) godine.

Kandidati moraju ispunjavati sledeće uslove:

 1. stečeno visoko obrazovanje na polјu društveno-humanističkih nauka, na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počevši od 10. septembra 2005. godine, ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine;
 2. najmanje pet godina radnog iskustva u području kulture, umetnosti i nauke;
 3. visok stepen znanja hrvatskog jezika;
 4. da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za delo koje ga čini nedostojnim za obavlјanje dužnosti direktora, odnosno da nije pravosnažnom sudskom odlukom osuđen za krivično delo koje ga čini nedostojnim za obavlјanje dužnosti direktora.

Kandidati su uz prijavu obavezni priložiti:

 • predlog programa rada i razvoja Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata za mandatni period
 • diplomu o stečenom obrazovanju (overena fotokopija)
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca iz koje je vidlјivo radno iskustvo u struci ili overena fotokopija radne knjižice)
 • detalјna stručna biografija
 • uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (izdato od strane nadležnog suda – prema prebivalištu kandidata)
 • uverenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom sudskom odlukom (izdato od nadležne Policijske uprave – prema prebivalištu kandidata)
 • Očitana lična karta ili fotokopija ako ne poseduje čip

Ispunjavanje uslova pod tačkom 3. će se proveravati tokom razgovora s kandidatom.

Prijave sa biografijom na ovaj Javni konkurs podnose se Upravnom odboru Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata od dana objavlјivanja u dnevnom listu „Danasˮ, nedelјniku „Hrvatska riječ“ i na internet strani Nacionalne službe za zapošlјavanje, lično ili poštom na adresu: Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, ulica Laze Mamužića broj 22, 24000 Subotica, u zatvorenoj koverti, obavezno s naznakom „Javni konkurs za direktoraˮ.

Javni konkurs traje 15 dana od dana objavlјivanja, odnosno do 25. septembra 2023. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Predsednik Upravnog odbora

Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata

 

 

 

Želјko Šeremešić

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

08.09.2023. - 25.09.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Суботица;

Радно искуство:

Више од 3 године

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Култура и журналистика

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати