Медицинска сестра - техничар

Назад
Медицинска сестра - техничар

Медицинска сестра - техничар

Дом здравља Мали Зворник

Здравство и фармација - Мали Зворник;

Дом здравља Мали Зворник

Рибарска 25

Контакт телефон: 015/472-211

УТВРЂУЈУ СЕ услови за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом на послове медицинска сестра-техничар, 1 (један) извршилац, код послодавца -Дом здравља „Мали Зворник“, како следи:

  • четврти степен стручне спреме, завршена медицинска школа
  •  положен стручни испит,
  •  лиценца, 
  • најмање 6 месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Описи послова за сва радна места су утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља „Мали Зворник“.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања на  web сајту Националне службе за запошљавање.

Оглас ће бити објављен на web сајту Министарства здравља Републике Србије и сајту Дома здравља „Мали Зворник“.

Пријаве се подносе на адресу : Дом здравља „Мали Зворник“ ул.Рибарска 25, 15318 Мали Зворник, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас достави следећа документа :

  • Пријаву са кратком биографијом
  • фотокопију личне карте или очитану (испис)
  • фотокопију дипломе о завршеној школи
  • фотокопију уверења(потврду) о положеном стручном испиту
  • фотокопија лиценце
  • фотокопију радне књижице или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.)

 

Докази морају бити оригинал или оверене фотокопије. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.).

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

05.06.2023. - 13.06.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Мали Зворник;

Радно искуство:

Више од 6 месеци

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

Стручни испит и лиценца

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати