Спремач/Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге I у Одсеку одржавања хигијене и вешераја

Назад

Спремач/Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге I у Одсеку одржавања хигијене и вешераја

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

Здравство и фармација - Нови Сад;

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
Хајдук Вељкова 10

Дел. бр: 2203/2

Датум: 05.06.2023. године

 

На основу Одлуке в.д. директора Института број 2203/1 од 05.06.2023. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

                                                                                                          О  Г Л  А  С

за пријем у радни однос: на одређено време до 3 месеца и пробним радом у трајању од 1 месец, са пуним радним временом 

 

Један (1) извршиоц: СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТЕНЕ УСЛУГЕ I  у Одсеку одржавања хигијене и вешераја у Одељењу за техничке и друге сличне послове  

 

Опис посла: у складу са правилником о орагнизацији и систематизацији послова Института

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

Да поседује завршену основну школу 

Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији следећа документа:

-Диплому о завршеној основној школи

-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од 6 месеци,

-Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) ) не старије од  6 месеци,

-Кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, интернет адресом.
 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Националне службе за запошљавање.

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

  • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
  • положен испит о стицању основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести (хигијенски минимум)
  • лекарско уверење о општој здравственој способности 
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

Сви појмови наведени у мушком роду подразумевају без дискриминације и појмове у женском роду.

Пријаве се предају  у затвореној коверти лично или поштом на адресу Института са назнаком:  „Пријава на оглас за пријем једног СПРЕМАЧ/СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТЕНЕ УСЛУГЕ I“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

                                                                                                                                    В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:

                                                                                                                                    Проф. др Јелена Антић

                                                                                                             

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

06.06.2023. - 13.06.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Нови Сад;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Основна школа

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Основна школа

Напомена:

Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави: - уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице - положен испит о стицању основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести (хигијенски минимум) - лекарско уверење о општој здравственој способности - доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела) - доказ о имунизацији Хепатитис Б

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати