Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали - инструментарка

Назад

Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали - инструментарка

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

Здравство и фармација - Нови Сад;

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Број: 2198/2

Датум: 05.06.2023.

 

На основу Одлуке в.д. директора Института број 2198/1 од 05.06.2023. године о расписивању јавног огласа и члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине в.д. директор Института расписује:

                                                                                                           О  Г  Л  А  С

за пријем у радни однос на одређено време до 6 месеци, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању до 3 (три) месеца,

 

Један (1) извршилац: ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ-ИНСТРУМЕНТАРКА Одељења операционог блока са стерилизацијом Стационара на Клиници за дечју хирургију

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

Стручна спрема/образовање/Високо образовање:

  1. на студијама првог степена (основне струковне/академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године

на основни студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године

  1. Положен стручни испит
  2. Лиценца за рад (или упис у именик Коморе)

Уз молбу се у оригиналу или овереној копији подносе следећа документа:

- Диплому о завршеним основним или струковним студијама првог степена (наведено у посебним условима)

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6 месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

Описи послова су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места дел.3365 број од 27.09.2019. године

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

  • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
  • положен испит о стицању основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести (хигијенски минимум)
  • лекарско уверење о општој здравственој способности 
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Сви појмови наведени у мушком роду подразумевају без дискриминације и појмове у женском роду.

Пријаве се предају  лично или поштом у затвореној коверти на адресу Института са назнаком:

„Пријава на оглас за: ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ-ИНСТРУМЕНТАРКА“
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

                                                                                                                                        В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:          

                                                                                                                                        Проф.др Јелена Антић             

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

06.06.2023. - 13.06.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Нови Сад;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Виша школа

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Виша школа

Напомена:

Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави: - уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице - положен испит о стицању основних знања о личној хигијени и мерама заштите од заразних болести (хигијенски минимум) - лекарско уверење о општој здравственој способности - доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела) - доказ о имунизацији Хепатитис Б

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати