1. Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности/специјалиста физикалне медицине и рехабилитације– 1 извршилац, неодређено време

Назад

1. Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности/специјалиста физикалне медицине и рехабилитације– 1 извршилац, неодређено време

Dom zdravlja "Stari grad"

Здравство и фармација - Београд-Стари Град ;

Опис послова за доктора медицине специјалисту у специјалистичкој делатности/специјалиста физикалне медицине и рехабилитације-неодређено време

 

 • Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; 
 • Обавља пријем, преглед и лечење пацијената који су упућени од стране изабраног лекара и лекара других специјалности и пружа помоћ у хитним стањима
 • Спроводи процену функционалног стања пацијента које обухвата: постуру, ход, активну и пасивну покретљивост кичме и свих зглобова, тонус, трофику и снагу мишића по ММТ, рефлексну активност, сензибилитет, антропометријске мере, стање периферне цирклације, тест активности дневног живота, подоскопију, плантограм
 • Организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници; 
 • Обавља превентивне прегледе деце у предшколским и школским установама и ради на здравственом просвећивању
 • Организује и спроводи прописане систематске прегледе 
 • Учествује у посебним програмима (мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести); 
 • Обавља специјалистичке прегледе и упућује на даљу дијагностику и прегледе,одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења,одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;
 • Обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима
 • Прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала; 
 • Даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности 
 • Даје стручно мишљење по захтеву, код одређених случајева болести и повреда, код упућивања пацијената на лекарску и инвалидску комисију, код остваривање права пацијента за помоћ и негу другог лица, као и мишљење за прописивање ортопедских помагала.
 • Збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе; 
 • Спроводи здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; 
 • Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;
 • Може спроводити активности стручног усавршавања у оквиру своје специјализације;  
 • Предлаже мере за унапређење стручног рада и побољшања ефикасности у раду. 
 • Учествује у едукацији студената, лекара на стажу и лекара на специјализацији као и здравствених радника и сарадника; 
 • Води и чува прописану медицинску документацију и евиденцију; 
 • обавља и друге послове у оквиру своје струке по налогу непосредног и/или вишег руководиоца
 • за свој рад одговоран је Шефу одељења и/или вишем руководиоцу.

 

Стручна спрема/образовање

Високо образовање: 

 • на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 
 • на основним студијама из области медицине у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из физикалне медицине и рехабилитације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. 

 

Додатна знања/испити/радно искуство

 • стручни испит; 
 • лиценца;  
 • специјалистички испит; 
 • познавање рада на рачунару
 • најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

 

Начин заснивања радног односа: на неодређено време.

Радно време: Пуно радно време.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат је обавезан да достави следећа документа:

 • пријаву на оглас са кратком биографијом која садржи адресу, контакт телефон и e-mail адресу;
 • копију дипломе о завршеном високом образовању
 • копију уверења о положеном стручном испиту
 • копију важеће лиценце
 • копију уверења о положеном специјалистичком испиту

 

Копије документа која се подносе не морају бити оверена од стране јавног бележника.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на огласној табли, интернет страници Дома здравља „Стари град“ и код Националне службе за запошљавање. Јавни оглас доставља се и Министарству здравља ради објављивања на интернет страници Министарства здравља.

 

Пријаве на оглас са траженим документима којима се доказује испуњеност услова достављају се непосредно у Писарници Дома здравља „Стари град“, Симина бр. 27, VII спрат, сваког радног дана од 07:00 до 15:00 часова или препорученом поштом на адресу: Дом здравља „Стари град“, Симина бр. 27, 11000 Београд, са назнаком: „Конкурс - Доктор медицине специјалиста у специјалистичкој делатности/специјалиста физикалне медицине и рехабилитације“.

 

Пријаве које су приспеле Дому здравља „Стари град“ протеком рока за пријаву кандидата биће одбачене као неблаговремене.

 

По завршетку конкурса предата документа неће се враћати кандидатима.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности ради пријема у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Дом здравља „Стари град“.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

05.06.2023. - 20.06.2023.

Врста рада:

Неодређено

Број радника:

1

Место рада:

Београд-Стари Град ;

Радно искуство:

Више од 3 године

Степен образовања:

Магистериј/специјализација

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Магистериј/специјализација

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати