Директор установе

Назад
Директор установе

Директор установе

Jugoslovensko dramsko pozorište

Култура, медији и односи с јавношћу - Београд-Савски Венац;

ТЕКСТ ОГЛАСА О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ДРАМСКОГ ПОЗОРИШТА

 

На основу члана 35. Закона о култури (Сл Гласник РС бр.72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр, 6/2020, 47/2021 и 78/2021), члана 33. Статута Југословенског драмског позоришта бр. 2014 од 9.8.2022.године, и Одлуке Управног одбора Југословенског драмског позоришта бр. 767 од 22.05.2023.године, Управни одбор Југословенског драмског позоришта, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање  директора Југословенског драмског позоришта

 

Подаци о установи: Југословенско драмско позориште

Седиште: Краља Милана 50, Београд

Матични број: 07030843

ПИБ:100266371

Претежна делатност: 90.01- извођачка уметност

 

Радно место: директор Југословенског драмског позоришта

Директор се именује на период од четири године.

 

За избор кандидата за директора Југословенског драмског позоришта утврђени су следећи услови: 

- стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука или из уметничке, односно стручне области у оквиру образовно-уметничког поља уметности на: основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; или на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

- да има најмање пет година радног искуства у култури и у струци, десет година радног искуства у делатности културе којом се Установа претежно бави, од чега најмање пет година радног искуства на пословима руковођења; 

- да има знање страног језика;

- да има знање рада на рачунару; 

- да се против кандидата не води истрага и да није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности; 

- да има држављанство Републике Србије.

 

Приликом избора кандидата за директора, Управни одбор ће ценити и следећа допунска знања и способности:

- да је радно искуство кандидата првенствено у области културе и да је у том раду показао организационе способности;

- знање енглеског или француског или немачког  језика;

- да је претходним радом остварио резултате од изузетног значаја за културу;

- да је у претходном раду доказао способност и остварио резултате у руковођењу људским, материјалним и финансијским ресурсима; 

- познавање пословања правних субјеката у области делатности којом се установа бави и управљања њиховим ресурсима; 

- искуство у иницирању, организацији и реализацији пројеката из области културе (уметнички, едукативни и други друштвено ангажовани пројекти), као и искуство у обезбеђивању средстава за њихову реализацију;

- да је кандидат добро упознат са свим битним аспектима претежне делатности Установе;

- да познаје нове технологије и њихове примене у редовним и пројектним  активностима институција културе;

 - способност комуникације са јавношћу.

 

Поред допунских знања и способности из претходног става, Управни одбор ће ценити и да ли је образовно-уметничко или образовно-научно поље, у оквиру кога је стечено високо образовање кандидата, примерено делатности Установе за коју кандидат конкурише за директора, пословима у оквиру утврђене делатности Установе и др. 

Сваки кандидат који је заинтересован за учешће на јавном конкурсу дужан је да писаним путем затражи од Установе, за чијег директора конкурише, општу документацију ради учешћа на јавном конкурсу.

Општа документација обухвата: 

редован годишњи финансијски извештај Установе за пословну 2022. годину; програм рада и финансијски план Установе за 2023. годину;  Статут Установе, Правилник о организацији и систематизацији послова Установе и модел уговора о раду директора, податак о висини плате директора Установе.

Општа документација ради учешћа на конкурсу може се лично  преузети  у Југословенском драмском позоришту (канцеларија 314), ул. Краља Милана 50, Београд, за  време трајања конкурса, сваког радног дана у периоду од 10-14 сати. 

 

Пријава на јавни конкурс за именовање директора Југословенског драмског позоришта треба да садржи:

1.предлог Програма рада и развоја Установе за период од четири  године;

2.диплому о стеченом високом образовању;

3.исправе којима се доказује радно искуство у култури и у струци (радна књижица, потврде или други акти на основу којих се доказује да има пет година радног искуства у култури и са високим образовањем);

4.исправе којима се доказује радно искуство у делатности културе којом се установа претежно бави (радна књижица, потврде или други акти на основу којих се доказује да има десет година радног искуства у делатности којом се установа претежно бави);

5.исправе којима се доказује радно искуство на пословима руковођења (радна књижица, потврде или други акти на основу којих се доказује да има пет година радног искуства на пословима руковођења);

6.исправу којим се доказује знање страног језика;

7.исправу којим се доказује знање рада на рачунару;

8.исправе којима се доказује да се против кандидата не води истрага и да није осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној дужности;

9.уверење о држављанству Републике Србије;

10.извод из матичне књиге рођених;

11.биографију кандидата која мора да садржи елементе којима се доказују допунска знања и способности наведена у овом јавном конкурсу, са кратким прегледом остварених резултата у раду;

12.изјаву кандидата да је упознат са општом документацијом Установе.

 

Докази се прилажу у оригиналу или фотокопији овереној од стране надлежног органа. 

Управни одбор Југословенског драмског позоришта спроводи јавни конкурс за именовање директора Југословенског драмског позоришта.

Управни одбор поступа са пријавама на јавни конкурс у складу са законом којим се уређује управни поступак.

Управни одбор обавља разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставља оснивачу образложени предлог листе кандидата. Листа садржи мишљење Управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору. Оснивач именује директора Установе са Листе. Решење о именовању директора објављује се у “Службеном листу града Београда”. 

 

Пријаве на јавни конкурс достављају се у затвореним ковертама на адресу: Југословенско драмско позориште, Краља Милана 50, Београд, са назнаком „За јавни конкурс – именовање директора Југословенског драмског позоришта“. 

Пријаве се достављају путем поште или лично у периоду од 10-14 сати, сваког радног дана током трајања конкурса, у Југословенском драмском позоришту (канцеларија 314), ул. Краља Милана 50, Београд.

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 10 дана од дана објављивања јавног конкурса. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Вечерње новости“, на сајту Националне службе за запошљавање и на огласној табли Југословенског драмског позоришта.

                                                                                                                                    

За давање обавештења о конкурсу, обратите се на телефон 011- 3061-910 или  063-595- 641 

(контакт особа: Драгана Пантелић, секретар установе), у периоду од 10 до 14 сати, сваког радног дана у време трајања конкурса.

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

25.05.2023. - 04.06.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Београд-Савски Венац;

Радно искуство:

Више од 6 година

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Култура и журналистика

Рад на рачунару:

Windows(Средњи) - Обавезно;

Језик:

Енглески: Читање: Средњи(B1); Писање: Средњи(B1); Говор: Средњи(B1); - Обавезно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати