Доктор медицине специјалиста изабрани лекар - специјалиста педијатрије

Назад
Доктор медицине специјалиста изабрани лекар - специјалиста педијатрије

Доктор медицине специјалиста изабрани лекар - специјалиста педијатрије

Дом зравља Др Драган Фундук

Здравство и фармација - Пећинци;

На основу члана 24. Закона о раду (Службени гласник РС број 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013 и 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС), члана 7. става 1. тачке 3. и члана 8.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Р.Србија, АП и јединица локалне самоуправе (Службени гласник РС број 96/2019), као и члана 9. Колективног уговора код послодавца Дома здравља ,,Др Драган Фундук“ Пећинци број 715. од дана 14.08.2020. године, у складу са Кадровским планом Министарства здравља број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020.године и Сагласности Министарства здравља РС број 112-03-00281/2023-02 од 1.3.2023.године и члана 23. Статута Дома здравља ,,Др Драган Фундук“ Пећинци број 446. од дана 29.06.2007. године, расписује се

О Г Л А С 

за пријем у радни однос, на одређено време , до 30.06.2023.године  

у Дому здравља ,,Др Драган Фундук“ Пећинци у Здравственој станици у Шимановцима

 са пуним радним временом (40 часова недељно)

  1. Доктор медицине специјалиста изабрани лекар - специјалиста педијатрије 

 број извршилаца 1

КАНДИДАТИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА УЗ ПРИЈАВУ ДОСТАВЕ:

  • оверену фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету и завршеној специјализацији,
  • оверену потврду о положеном стручном испиту,
  • оверену фотокопију Лиценце,
  • личну карту (фотокопија или очитана),
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломa или уверења издати на девојачко презиме),
  • кратку биографију са адресом и контакт телефоном.

Рок за доставу пријава на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа на званичном сајту Националне службе за запошљавање.

Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља.

Контакт телефон: 022/215-22-24
Пријаве достављати на адресу:
 Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци
- кадровској служби - 
Улица Јове Негушевић број 5-7       
22410 Пећинци или лично доставити у Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

21.03.2023. - 29.03.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Пећинци;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Магистериј/специјализација

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Магистериј/специјализација

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати