Хемијски техничар

Назад
Хемијски техничар

Хемијски техничар

Gradski zavod za javno zdravlje

Здравство и фармација - Београд-Стари Град ;

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019,58/2020-Анекс I), члан 22. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-10998/2022Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Министарства здравља од 27.12.2022.године и Одлуке директора Градског завода број V-5-1252/2 од 16.03.2023. године, расписује се:

                                                                                              ЈАВНИ ОГЛАС

                                                                                  за пријем у радни однос

 

                                                                                                             I

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом 

 

1. Један ( 1 ) извршилац на радно место Хемијски техничар – Центар за хигијену и хуману екологију - Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију, због повећаног обима посла до три месеца.

 

Опис посла: учествује у процесу припреме и анализе узорака за физичка, физичко-хемијска испитивања, под стручним надзором аналитичара; учествује у обради података лабораторијских анализа и изради одговарајућих извештаја; прави потребне реагенсе; учествује у вођењу лабораторијске документације; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу главног техничара лабораторије, шефа одсека и начелника лабораторије.

 

Услови: 

  • средње образовање хемијске струке.

 

Додатни услов: 

 

  • Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност; Претходно радно искуство на пословима лабораторијских испитивања метала, припремање узорака техником микроталасне дигестије за анализу на индуковано куплованој плазми са оптичким емисионим спектрометром И индуковано куплованој плазми са масеним спектрометром,; Анализа живе применом аналитичке методе за њено директно одређивање у узорцима намирница, предмета опште употребе, вода, отпада, земљишта, отпадних вода и козметике; Искуство у спровођењу међупровере опреме; Искуство у примени стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025:2017; СРПС ИСО 14001 и 9001,; Самостално спровођење QЦ контроле анализе живе у свим узорцима животне средине, Искуство за руковање боцама под притиском ).

 

Пожељно је да кандидати доставе изјаву установе у којој су стекли искуство у раду за горе наведене допунске услове.

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

  • диплому/уверење  о завршеном средњем образовању хемијске струке;
  • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
  • уверење о држављанству;
  • фотокопију/очитану личну карту;
  • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом.
  •  

                                                                                                       II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

                                                                                                        III

 

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази)”. Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

17.03.2023. - 25.03.2023.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Београд-Стари Град ;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Хемија и биохемија

Рад на рачунару:

Windows(Средњи) - Пожељно; Обрада табела – Excel(Средњи) - Пожељно; Обрада текста – Word(Средњи) - Пожељно;

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати