Биолог/Молекуларни биолог

Назад
Биолог/Молекуларни биолог

Биолог/Молекуларни биолог

Институт за јавно здравље Војводине

Здравство и фармација - Нови Сад;
 • БИОЛОГ / МОЛЕКУЛАРНИ  БИОЛОГ – 1  извршилац на неодређено време у Одсеку за молекуларну дијагностику у  Центру за вирусологију 

Услови:

 Високо образовање:

 • на студијама другог степена (мастер академске студије) биологије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године или
 • на основним студијама биологије у трајању од најмање четири година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.
 • завршене докторске студије  из области биолошких наука
 • најмање један година радног искуства у наведеном звању

 

Опис посла:

 • учествује у реализацији послова из програмско-планског рада у области биологије, хигијене и хумане екологије;
 • ради на молекуларној дијагностици различитих узрочника
 • рад са потенцијално-инфективним биолошким материјалима;
 • припрема и одржава културе ћелија;
 • ради на изолацији вируса из болесничког материјала;
 • ради задатке у оквиру Инфлуенца центра СЗО на изолацији вируса инфлуенце;
 • учествује у рутинском лабораторијском раду;
 • обавља лабораторијске послове за потребе вирусолошке дијагностике;
 • спроводи принципе добре лабораторијске праксе;
 • бави се научно-истраживачким радом;
 • обавезан/на је да послове биолога/молекуларног биолога обавља у свим организационим јединицама Центра за вирусологију према распореду радног времена који унапред утврди  Послодавац
 • учествује у раду комисија, радних група и других тела у складу са општим актима Института, по решењу директора
 • обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које је стекао  одређена знања и звања а по налогу непосредног руководиоца

 

Заинтересовани кандидати  за радно место Биолог/молекуларни биолог  подносе:

 1. приjаву са личном и радном биографијом са адресом становања и контакт телефоном
 2. оверену фотокопију одговарајуће  дипломе/уверења о стеченом стручном звању
 3. оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеним докторским студијама и стеченом научном звању доктора биолошких наука
 4. фотокопију очитане личне карте
 5. фотокопија извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена)
 6. доказ о потребном радном искуству                                                                                                                               Јавни оглас ће бити објављен на интернет порталима Института за јавно здравље Војводине, Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања  јавног огласа на интернет порталу  Националне службе за запошљавање.

 

Пријавом на оглас кандидат даје сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос . Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Сви појмови наведени у мушком роду подразумевају без дискриминације и појмове у женском роду.

 

Кандидати који испуњавају услове јавног огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Пријаву са потребном документацијом у затвореној коверти доставити поштом на адресу Футошка 121,  са назнаком  ''пријава за јавни оглас за радно место ( навести назив радног места)'' или предати лично на писарницу  Института за јавно здравље Војводине (II међуспрат,  канцеларија бр. 53).

 

Учесницима јавног огласа доставиће се путем поште обавештење о изабраном кандидату заједно са документима која су предали уз пријаву.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

04.10.2022. - 11.10.2022.

Врста рада:

Неодређено

Број радника:

1

Место рада:

Нови Сад;

Радно искуство:

Више од 1 године

Степен образовања:

Докторат

Образовање:

Биологија и екологија

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Докторат

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати