Виши лабораторијски техничар

Назад
Виши лабораторијски техничар

Виши лабораторијски техничар

Gradski zavod za javno zdravlje

Здравство и фармација - Београд-Стари Град ;

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019,58/2020-Анекс I), члан 21. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-1736/2022Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Министарства здравља од 28.02.2022.године и Одлуке директора Градског завода број V-5-2318/1 од 13.05.2022. године, расписује се:

                                                                               JАВНИ ОГЛАС

                                                                         за пријем у радни однос

                                                                                        I

 

Оглашава се пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

1. Један ( 1 ) извршилац на радно место ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР– Центар за микробиологију, Јединица за клиничко – дијагностичко тестирање.

 

Опис посла: врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања; припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме; одржава културе микроорганизама; ради на биохемијским и другим анализаторима; изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у области лабораторијске технике; врши надзор над управљањем, раздвајањем и дистрибуцијом инфективног медицинског отпада; врши пријем пацијената ради узимања анамнестичких података и узорака за бактериолошке, миколошке, паразитолошке, серолошке и биохемијске анализе; ради на издавању резултата завршених анализа пацијенту; помаже лекару специјалисти у појединим фазама дијагностике; учествује заједно са лекаром специјалистом на увођењу и уходавању нових анализа; одржава, чува и шаље сојеве клица за крајњу идентификацију; ради на дистрибуцији готових хранљивих подлога; обавља микроскопску дијагностику хелмината и протозоа и припрема препарате за паразитолошке прегледе; врши контролу о приспелим и утрошеним реагенсима; по потреби скупља материјал на терену; учествује у едукацији кадрова одговарајућег степена и профила; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу главног техничара, начелника Јединице и руководиоца Центра.

 

Услови:

            - Високо образовање медицинске струке: 

 • на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
 • на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године. 

- стручни испит; 

- лиценца; 

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању;

-  познавање рада на рачунару.

Додатни услов: 

- Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност, посебно искуство у раду на апаратима MALDI TOF и VITAK 2. 

 

Пожељно је да кандидат приложи доказ о стеченом радном искуству на горе наведеним пословима од стране установе где је исте обављао.

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

 • диплому/уверење о завршеној вишој медицинској школи;
 • уверење о положеном стручном испиту;
 • лиценцу/ потврда о поднетом захтеву за издавање лиценце;
 • доказ о стеченом радном искуству од најмање шест месеци у наведеном звању;
 • сертификат/потврда о познавању рада на рачунару;
 • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
 • уверење о држављанству;
 • фотокопију/очитану личну карту;
 • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail  адресом.

 

                                                                                             II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

                                                                                              III

 

 Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази)”. Обавезно навести име и презиме.

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

13.05.2022. - 23.05.2022.

Врста рада:

Неодређено

Број радника:

1

Место рада:

Београд-Стари Град ;

Радно искуство:

Више од 6 месеци

Степен образовања:

Виша школа

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Windows(Средњи) - Обавезно; Обрада табела – Excel(Средњи) - Обавезно; Обрада текста – Word(Средњи) - Обавезно;

Језик:

Енглески: Читање: Средњи(B1); Писање: Средњи(B1); Говор: Средњи(B1); - Пожељно

Степен образовања:

Виша школа

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати