Извештај о активностима Националне службе за запошљавање у периоду ванредног стања од 16.03.2020. до 06.05.2020. године

 • Опште напомене

Након доношења Oдлуке о увођењу ванредног стања дана 16. марта 2020. године и других мера Владе РС, у циљу спрeчавања пojавe, ширeња и сузбиjања вируса COVID-19, Нациoнална служба за запoшљавањe јe благовремено предузимала све активности и у том смислу је донето низ инструкција о поступању у даљем раду.

Уважавајући потребу да се тражиоцима запослења омогући остваривање законом прописаних права, за време ванредног стања, Национална служба је на Интернет Порталу објавила саопштење о начину електронске комуникације са странкама, односно о обустављању непосредног рада са странкама. Такође, дана 24. марта 2020. године, Влада Републике Србије донела је Уредбу о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања, из тих разлога странке које нису биле у могућности да се пријаве на евиденцију незапослених и поднесу захтев за новчану накнаду електронским путем или путем поште, за време трајања ванредног стања, омогућено је да ове активности предузму по престанку ванредног стања. 

У складу са прописима о организовању рада послодаваца за време ванредног стања у Националној служби за запошљавање обезбеђен је процес рада, с тим да су за око 35% запослених, са децом старости до 12 година и запослених који услед озбиљних здравствених проблема спадају у ризичну групу, донета решења за обављање послова од куће.

Управни одбор Националне службе за запошљавање одржао је три седнице, на којима су донете Одлука о усвајању Извештаја Централне пописне комисије Националне службе за запошљавање за 2019. годину, Одлука о Завршном рачуну Националне службе за запошљавање за 2019. годину и усвојен Извештај о извршењу финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2019. годину, у складу са прописаним законским роковима. Формиран је кризни штаб у циљу предузимања активности за обезбеђивање редовног функционисања Националне службе за запошљавање, као и спровођење мера Владе РС у погледу спречавања ширења заразне болести COVID-19, како код запослених, тако и корисника услуга.

 • Стање на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање

16. марта 2020. године на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање било је пријављено 515.145 лица, док је током трајања ванредног стања дошло до смањења броја пријављених, тако да се на дан 06. маја 2020. године на евиденцији незапослених налази 512.691 лице. 

 • Подношење захтева електронским путем

Лицима која траже запослење омогућено је да електронским путем или путем поште надлежним филијалама достављају документацију за пријављивање на евиденцију, подносе захтеве за остваривање права на новчану накнаду за случај незапослености, подносе захтеве за издавање уверења из евиденције о незапосленима. У периоду од 16. марта до 6. маја 2020. године на евиденцију незапослених лица Националне службе пријавило се електронским путем укупно 12.856 лица, захтеве за остваривање права на новчану накнаду за случај незапослености поднело је 7.483 лица, издато је 4.877 уверења из евиденције о незапосленим лицима. 

 • Реализација програма активне политике запошљавања

Послодавцима и незапосленим лицима омогућено је да захтеве за учешће у програмима активне политике запошљавања подносе електронским путем. Обука „Пут до успешног предузетника“ реализује се, такође, електронским путем, чиме је заинтересованим незапосленим лицима омогућено да несметано подносе захтеве за доделу субвенције за самозапошљавање. Како би се изашло у сусрет потенцијалним извођачима јавних радова, Национална служба је продужила рок за пријем пријава закључно са 30. априлом 2020. године по јавним конкурсима за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица/особе са инвалидитетом.

У складу са расписаним јавним позивима/конкурсима у 2020. години до 05. маја 4.077 послодаваца поднело је захтеве за укључивање 11.422 лица у програме активне политике запошљавања. У истом периоду поднето је и 4.389 захтева незапослених лица за доделу субвенције за самозапошљавање. 

У складу са поднетим захтевима, донете су одлуке којима је обухваћено 2.227 послодаваца и дата могућност да се 3.338 незапослених лица укључе у програме активне политике запошљавања. У току је одлучивање по поднетим захевима за доделу субвенције за самозапошљавање. Обуку „Пут до успешног предузетника“, у току ванредног стања, електронским путем завршило је 2.843 незапослених лица. 

Исплате за мере активне политике запошљавања у периоду 16.03.-06.05.2020. године извршене су у износу од око 179 милиона динара, од чега:

 • По програму распореда АМЗ за 2020. годину око 115 милиона динара
 • По програму распореда БФ ОСИ за 2020. годину око 36,5 милиона динара
 • Из средстава локалних самоуправа око 27,5 милиона динара.

 

 • Посредовање у запошљавању

Комуникација са послодавцима одвијала се правовремено, свеобухватно и ефикасно електронским путем, односно путем мејла или путем телефона. Настављен је поступак посредовања у запошљавању за све послодавце који су имали пријављена, а и даље актуелна слободна радна места. Такође, посредовање у запошљавању обављало се континуирано и за послодавце који су поднели нове пријаве потребе за запошљавањем. У посматраном периоду Националној служби су, од стране послодаваца, пријављене потребе за попуњавањем 2.123 слободних радних места.

У периоду од 16. марта до 05. маја 2020. године 14.349 лица која су била пријављена на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање је радно ангажовано кроз различите облике рада (заснивање радног односа, покретање самосталне делатности, привремено повремени послови).

У посматраном периоду на сајту Националне службе за запошљавање укупно је објављено 380 огласа.  

Највише су тражени послови у оквиру области васпитања и обазовања (наставници, професори, предавачи), грађевински радници (највише са руковаоце грађевинским машинама, здравствени радници и запослени у здравству (спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге, возач кола санитетског превоза), продавци у малопродајним објектима, радници на паковању производа-пакери, у области текстилства (шивачи), хигијеничари, неговатељи.

Национална служба за запошљавање остварила је посебну сарадњу са Владом РС и Министарством здравља у погледу посредовања у запошљавању медицинских радника, који се налазе на евиденцији Националне службе.

 • Међународна сарадња  и пројекти 

Запослени у Националној служби за време трајања ванредног стања наставили су сарадњу са релевантним партнерима на тржишту рада. Узето је учешће нa online конференцијама и регионалним састанцима, на којима су информисани јавност, социјални партнери и други учесници на тржишту рада о институционалној визији ове кризе из угла Националне службе за запошљавање као јавне службе за запошљавање - информацијама о активним мерама и програмима политике запошљавања на тржишту рада,  подршци  компанијама, запошљавању и тражиоцима запослења, посебно теже запошљивим лицима, пријављивању на евиденцију Националне службе  електронским путем, подношењу захтева за новчану накнаду, осталим  онлине опцијама и начинима повезивања са послодавцима – сајтови, портали, социјалне мреже, вибер, skype итд.

Спроведено је извештавање Министарства финансија, Делегације ЕУ као и Министарства за рад, запошљавање, борачких и социјалних питања у вези даље имплементације активности на пројекту Директни грант „Подршка програму запошљавања Националне службе за запошљавање (НСЗ)“ – ИПА 2013. Спроведене су процедуре за успостављање сарадње - учешће НСЗ у пројектима, за нове захтеве који су упућени у току ванредног стања, као и активности у оквиру пројекта "Методе радног оспособљавања - Нове шансе за развој вештина одраслих у Р.Србији" - носилац Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 • Питања корисника услуга

На сва питања у оквиру надлежности Националне службе, рада са лицима и послодавцима, дати су одговори, телефонским или електронским путем, у року од 24 часа. У наведеном периоду дати су одговори на укупно 322 обраћања која су Националној служби достављена путем мејла. Укупан број позива грађана упућених позивном центру НСЗ у наведеном периоду је 5.404 позива. У периоду од 16.3.2020. године до 06.05.2020. године, Национална служба за запошљавање је Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, доставила укупно 155 одговора грађанима, који су се путем звучне поруке обратили Влади РС, Канцеларији за информационе технологије и електронску управу.

 • Подршка  филијалама Националне службе за запошљавање

У наведеном периоду континуирано и ефикасно су припремане инструкције филијалама Националне службе, које се односе на процесе рада из домена функције подршке запошљавању, како текуће тако и специфичне у складу са новонасталим околностима. 

Припремљена су и упутства за поступање филијала Националне службе по укидању ванредног стања у области рада са корисницима услуга - тражиоцима запослења и послодавцима. Посебан акценат је стављен на успостављање и наставку активности на реализацији индивидуалних разговора са тражиоцима запослења и утврђивању индивидуалних планова запошљавања, као и на неопходност интензивирања рада са послодавцима, посебно у вези са прикупљањем података о слободним радним местима и реализацијом програма и мера активне политике запошљавања, као и предузимање свих мера заштите у раду са корисницима услуга. 

 • Остваривање права из осигурања за случај незапослености

Национална служба за запошљавање је почев од 23.03.2020. године омогућила да  се прва пријава на евиденцију као и захтев за новчану накнаду поднесу електронским путем на мејл адрeсу филијале према пребивалишту странке уз достављање само оних доказа које Национална служба за запошљавање не може да прибави службеним путем. Највећи број лица која су остала без посла у наведеном периоду успео је да поднесе захтев самостално, или уз помоћ послодаваца, књиговодствених агенција или трећих лица. 

У периоду од 23.03.2020. до 06.05.2020. године поднето је 7.483 захтева за новчану накнаду електронским путем. У истом периоду донето је 6.715  решења  по захтевима за новчану накнаду (признавање права или одбијање захтева), од чега 4.853 по захтевима који су поднети после 23.03.2020. године. У периоду од 01.01.2020. до 30.04.2020. године укупно је  поднето 22.284. захтева за новчану накнаду и донето 34.212 решења (решења о признавању и одбијању права, решења о настављању исплате, обустави исплате, престанку права, решења по жалби и другим правним средствима). У истом периоду 2019. године донето је 37.665 решења.

На основу упоредних података о броју захтева за новчану накнаду у периоду од јануара до априла 2019. и 2020. године може се закључити да није било битнијег повећања броја захтева. У јануару  2020. године поднето је 6.965 захтева (8.529 у јануару 2019. године), у фебруару 2020. године 5.026 захтева (5.646 у фебруару 2019. године), у марту 2020. године 4.620 (5.477 у марту 2019. године), у априлу 2020. године 5.673 захтева ( 5.704 у априлу 2019. године). 

Након увођења ванредног стања Национaлна служба је редовно вршила исплате свих новчаних накнада незапосленим лицима (посебна, редовна и привремена новчана накнада).

Врста праваИзносБрој лицаЗа месецДатум исплате
Накнада за случај незапослености862.517.095,7134.918II/202020.03.2020.
798.529.811,4233.413III/202023.04.2020.
Привремена накнада за КиМ185.457.971,6712.103II/202021.03.2020.
183.906.033,6611.997III/202024.04.2020.
Посебна новчана накнада12.978.585,33337III/202014.04.2020.

Национална служба за запошљавање ће и у наредном периоду омогућити  подношење захтева за новчану накнаду, као и достављање других поднесака  од значаја за остваривање права из осигурања за случај незапослености електронским путем преко веб сајта НСЗ.

 • Поступање по захтевима за издавање и продужетак дозвола за рад

У току ванредног стања Национaлна служба је издала 545 дозвола за рад. Број издатих дозвола за време ванредног стања је мањи у односу на 2.632 дозволе за рад које су издате у периоду од 1. јануара до 15. марта 2020. године, обзиром да су претходно законито издате дозволе за рад а чији период важења је истекао за време трајања ванредног стања, наставиле да важе и за време ванредног стања на основу Одлуке о важењу дозволе за рад издате странцу за време трајања ванредног стања.  Филијале НСЗ имале су повећано интересовање послодаваца везано за поступак продужетка и издавања дозвола за рад по окончању ванредног стања, као и примену Одлуке о важењу дозволе за рад издате странцу за време ванредног стања. У периоду ванредног стања Национална служба је обуставила све поступке посредовања у запошљавању у иностранству, имајући у виду епидемиолошку ситуацију у земљи и региону, као и затварање граничних прелаза. 

 • Заштита и безбедност запослених

У току трајања ванредног стања извршена је набавка и дистрибуција свим организационим јединицама Националне службе за запошљавање, заштитних и дезинфекционих средстава, у складу са законским прописима и препорукама надлежних државних органа. Свим организационим јединицама НСЗ се континуирано обезбеђује потребна количина заштитних и дезинфекционих средстава и то: заштитне маске (хируршке- једнократне и платнене-вишекратне), заштитне рукавице, асепсол, алкохол 70%, натријум хипохлорит, плексиглас табле, дезобаријере, течност за дезинфекцију, дозери за течност за дезинфекцију руку, подне налепнице округле (''Обавезно растојање 2м'') и зидне налепнице четвртасте (''Обавезна употреба маске и рукавица'').

Редовна набавка и снабдевањем наставиће се и по укидању ванредног стања, с обзиром да ће препоручене превентивне мере наставити да се примењују и у наредном периоду. 

Захваљујући благовременом предузимању свих мера заштите запослених у Националној служби избегнуто је ширење заразе. Забележено је неколико случајева оболевања од вируса COVID-19, случајева самоизолације и изолације, али они нису били повезани са обављањем послова у Националној служби и нису изазвали теже последице по живот и здравље запослених. 

 • Обавештавање јавности

Национална служба за запошљавање информисала је јавност о свом раду путем саопштења која су достављана медијима. Корисници услуга НСЗ могли су да се информишу и путем обавештења видно истакнутим на улазним вратима филијала НСЗ, као и прегледом саопштења на насловној страни сајта Националне службе (www.nsz.gov.rs)  Информације о раду могле су се добити и позивом на бројеве телефона филијала, односно позивом на број позивног центра НСЗ. Директор Националне службе за запошљавање и други надлежни запослени гостовали су у телевизијским и радио емисијама, како у медијима са националном фреквенцијом тако и у локалним медијима, те давали изјаве за штампане медије. Број објава у медијима за време трајања ванредног стања је укупно 3.105 прилога. 

У складу са захтевима и прописаним законским обавезама Национална служба за запошљавање је Владу Републике Србије, надлежна министарства и друге државне органе обавештавала о свим активностима из њене надлежности. 

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати