Санитарни/санитарно-еколошки техничар

Назад
Санитарни/санитарно-еколошки техничар

Санитарни/санитарно-еколошки техничар

Gradski zavod za javno zdravlje

Здравство и фармација - Београд-Стари Град ;

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019,58/2020-Анекс I), члан 22. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-7624/2022Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Министарства здравља од 30.09.2022.године и Одлуке директора Градског завода број V-5-5552/1 од 24.11.2022. године, расписује се:

                                                                                 ЈАВНИ ОГЛАС

                                                                         за пријем у радни однос

 

                                                                                             I

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

1. Два ( 2 ) извршиоца на радно место Санитарни/санитарно-еколошки техничар – Центар за контролу и превенцију болести, због повећаног обима посла до месец дана.

 

 Опис посла: узима узорке за испитивање и врши њихову анализу; прикупља и обрађује податке о хигијенском стању и болестима; спроводи мере за спречавање ширења заразних болести; учествује у процедурама скупљања и уклањања медицинског отпада; узима и узоркује биолошки и други материјал за лабораторијску дијагностику у Заводу и на терену; води евиденцију лица која подлежу обавези здравственог надзора; учествује у епидемиолошком извиђању и истраживању у ванредним ситуацијама; учествује у спровођењу здравствено-васпитног рада; врши унос података у електронску базу података, одређује врсту прегледа и наплату; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу координатора техничара, главног техничара Центра и начелника Јединице

 

 Услови:

 - средње образовање медицинске струке;

 - стручни испит;

 - лиценца;

 - најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању;

  - возач Б категорије;

 - познавање рада на рачунару.

 

 Додатни услов: 

Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност.

( искуство у теренском раду – истраживање епидемије, дистрибуција и попис вакцина; добро познавање рада на рачунару у програмима ЕЛТОН, COVID база, база заразних болести ). 

 

Пожељно је да кандидат достави доказ о стеченом искуству на горе наведеним пословима.

 

 Заинтересовани кандидати уз пријаву на оглас подносе фотокопије (неоверене) следећих докумената:

  • диплому/уверење  о завршеној средњој школи медицинске струке;
  • уверење о положеном стручном испиту;
  • лиценцу/ потврда о поднетом захтеву за издавање лиценце;
  • фотокопија возачке дозволе;
  • сертификат/потврда о познавању рада на рачунару;
  • извод из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до промене презимена);
  • уверење о држављанству;
  • фотокопију/очитану личну карту;
  • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail  адресом.

 

                                                                                            II

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

                                                                                             III

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази)”. Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

24.11.2022. - 02.12.2022.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

2

Место рада:

Београд-Стари Град ;

Радно искуство:

Више од 6 месеци

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Обрада текста – Word(Средњи) - Обавезно; Обрада табела – Excel(Средњи) - Обавезно; Windows(Средњи) - Обавезно; Internet(Средњи) - Обавезно;

Језик:

Енглески: Читање: Средњи(B1); Писање: Средњи(B1); Говор: Средњи(B1); - Пожељно

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати