Медицинска сестра/техничар- у интезивнојнези нивоа 2

Назад
Медицинска сестра/техничар- у интезивнојнези нивоа 2

Медицинска сестра/техничар- у интезивнојнези нивоа 2

Специјална болница за рехабилитацију Русанда Меленци

Здравство и фармација - Зрењанин;

Број: 1-2433/22

Датум: 24.11.2022.

            

На основу члана 5. Посебног Колективног уговора за здравствене Установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 106/2018) као и члана 5.-9. Колективног уговора код Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци, на основу указане потребе  расписује се  следећи:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

б) На одређено време, због повећаног обима посла, на период од 3 месецa, за 2 извршиоца на радном месту:

 

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР -У ИНТЕЗИВНОЈ НЕЗИ НИВОА 2

 

 УСЛОВИ:     

-   стечено средње образовање у трајању од четири године, 

-   завршена средња  медицинска школа-одсек за медицинске сестре, 

-   одобрење за рад – лиценца.

 

 ОПИС ПОСЛОВА: 

-   планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију;

-   обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације;

-   примењује прописану терапију и контролише узимање лекова;

-   учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента;

-   прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др. показатеље;

-   припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад;

-   спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфекција;

-   учествује у набавци потребног материјала;

-   одлаже и уклања медицинских отпад на прописани начин;

-   по налогу узима материјал за лабораторијске анализе,

-   придржава се принципа тимског рада и индивидуалног приступа сваком болеснику,

-   врши здравствено просвећивање особља и болесника,

-   дужност и обавеза је спровођење мера заштите и превенције ширења инфекције (прање руку, ношење заштитне маске и рукавица),

-   у случају смрти болесника спроводи прописане поступке за обраду умрлих и отпремање посмртних остатака са одељења,

-   обавља и друге послове из своје струке по налогу медицинске сестре/техничара на осталим болничким одељењима- главне сестре одељења,

-   ради и друге послове по налогу директора.

 

 

Уз пријаву, у којој је потребно навести за које послове се пријављују, кандидати  подносе кратку биографију и доказе о испуњености услова огласа. Докази о испуњености услова огласа подносе се у оригиналу или ОВЕРЕНОЈ ФОТОКОПИЈИ.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Зрењанин,односно до 02.12.2022.године

Контакт телефон правне службе за додатне информације : 0233150402

 

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Русанда“ 23270 Меленци, ул. Бања Русанда б.б. -  Одељењу за опште правне и кадровске  послове.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

24.11.2022. - 02.12.2022.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

2

Место рада:

Зрењанин;

Радно искуство:

Није битно

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати