Пројектант информационих система и програма

Назад
Пројектант информационих система и програма

Пројектант информационих система и програма

Gradski zavod za javno zdravlje

Здравство и фармација - Београд-Стари Град ;

На основу члана 31. Закона о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005,61/2005, 54/2009,32/2013,75/2014,13/2017-Одлука УС,113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење), члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник Р.С.“ број 96/2019,58/2020-Анекс I), члан 22. Статута Градског завода за јавно здравље, Београд, а у складу са Закључком 51 бр.112-4263/2022 Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Министарства здравља од 30.05.2022.године и Одлуке директора Градског завода V-5 број 463/1 од 09.08.2022. године, расписује се:

 

                                                                                            ЈАВНИ ОГЛАС

                                                                                     за пријем у радни однос

 

                                                                                                           I

   Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом:

 

1. Један (1) извршилац на радно место Пројектант информационих система и програма – Центар за информатику и биостатистику у здравству, због повећаног обима посла до 3 месеца.

 

- Опис посла: анализира корисничке захтеве и спроводи анализу пословног система и пројектног задатка и врши избор процедуре његовог решавања; дређује потребан број људи за реализацију пројекта и координира њиховим активностима; пројектује моделе података, моделе пословних процеса са становишта апликација и корисничког интерфејса; координира пројектима реализације програмских захтева (пројектна спецификација); координира израду пословних апликација; развија постојеће ИС кроз анализу и проналажење могућности за унапређење; спроводи функционално тестирање пословних апликација; планира обраду података који се размењују са екстерним институцијама, а који се користе у пословним апликацијама; координира израду пројектне и техничке документације, као и корисничких упутстава; тестира програмске целине по процесима; анализира промене законских прописа и подзаконских аката од утицаја на експлоатацију и развој информационог система; дефинише предуслове за реализацију нових апликативних решења; учествује у дефинисању спецификација за израду програма прати примену закона и прописа из области радних односа, здравства и здравствене информатике и извештава начелника о примени прописа и закона из наведених области; води рачуна о свим прописаним документима и обрасцима за рад из домена Центра; организује и координира рад на прикупљању података из датотека (приоритет база кадрова и штамбиљи); врши логичку контролу прикупљених података у сарадњи са здравственим установама; кориговане податке преноси из основних докумената на рачунарске медије, проверава тачност улазних и излазних података и штампаног материјала; учествује у пројектовању информационих система за потребе Завода и региона; пружа помоћ сарадницима из здравствених установа на територији Београда у вези са методологијом рада и функционисањем ресурсних база за које је задужен/одговоран; примењује документа система менаџмента у складу са надлежностима; обавља и друге послове по налогу начелника Јединице и руководиоца Центра.

 

Услови:

- Високо образовање:

       на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање *  * почев од 10. септембра 2005. године;

       на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године.

- најмање три године радног искуства;

- познавање рада на рачунару.

 

Додатни услов: 

  • Познавање рада са медицинским базама података.

 

Пожељно доставити доказ о познавању рада са мадицинским базама података.

 

 Заинтересовани кандидати уз пријаву на Оглас подносе  фотокопије ( неоверене ) следећих докумената:

 

  • диплому/уверење o  завршеном високом образовању;
  • извод из матичне књиге рођених и венчаних;
  • сертификат/потврда о познавању рада на рачунару;
  • уверење о држављанству;
  • фотокопију/очитану личну карту;
  • потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail  адресом.

 

 

                                                                                                    II

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

 

                                                                                                        III

Рок за подношење пријава је 8 ( осам ) дана од дана објављивања огласа на интернет порталу Националне службе за запошљавање.

Оглас ће такође бити објављен и на интернет порталу Министарства здравља као и на огласној табли и интернет порталу Градског завода за јавно здравље, Београд.

Пријаву са документацијом (у затвореној коверти) доставити поштом или лично (Архива Завода) на адресу:

Градски завод за јавно здравље, Београд, Булевар Деспота Стефана 54а – Одељење за правне послове са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место (навести назив радног места као и Центар односно Јединицу у којој се то радно место налази)”. Обавезно навести име и презиме.

Непотпун и неблаговремене пријаве, као и пријаве које не садрже горе тражене податке неће се разматрати.

Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Градског завода за јавно здравље, Београд www.zdravlje.org.rs у делу Огласи и неће се достављати учесницима јавног огласа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

10.08.2022. - 18.08.2022.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

1

Место рада:

Београд-Стари Град ;

Радно искуство:

Више од 3 године

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Образовање:

Информатика и рачунарство

Рад на рачунару:

Обрада табела – Excel(Напредни) - Обавезно; Internet(Напредни) - Обавезно; Windows(Напредни) - Обавезно; Обрада текста – Word(Напредни) - Обавезно;

Језик:

Енглески: Читање: Средњи(B1); Писање: Средњи(B1); Говор: Средњи(B1); - Пожељно

Степен образовања:

Факултет - VII1 степен (4-6 године)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати