Медицинска сестра/техничар

Назад

Медицинска сестра/техничар

DOM ZDRAVLjA BLACE

Здравство и фармација - Блаце ;

Рад у амбуланти у Одељењу за здравствену заштиту одраслог становништва и радника

Пружа услуге здравствене неге и подршке  лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја,  или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију; у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену; припрeмa бoлeсникa зa дијагностичко терапијске прoцeдурe и припрeмa oрдинaциjу, oпрeму и урeђaje зa рaд; учeствуje у диjaгнoстици (EКГ, oдрeђивaњe шећера у крви и др.) и врши  антропометријска мерења; врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa; правилно одлаже медицински отпад; врши вакцинацију према програму имунизација и епидемиолошким индикацијама, а по налогу доктора медицине, односно доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине; обавља и друге послове који одговарају  њеној стручној спреми и стеченим знањима утврђене законом и другим прописима, по налогу руководиоца; за свој рад одговара главној сестри службе / одељења.

Контакт телефон: 027/371-464

Контакт особа: Марија Митровић

Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве доставити лично, радним даном од 7,00-14,00 часова у Одсеку за опште, правне и кадровске послове Дома здравља Блаце или преко поште, на адресу: Дом здравља Блаце, 18420 Блаце, ул. Браће Вуксановић 55. са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно место- Медицинска сестра/техничар у амбуланти у Одељењу за здравствену заштиту одраслог становништва и радника“.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у огласима, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто (осим уколико специфичним захтевима посла није другачије прописано)

Подаци о послу

Временско трајање огласа за посао:

23.06.2022. - 01.07.2022.

Врста рада:

Одређено

Број радника:

2

Место рада:

Блаце ;

Радно искуство:

Више од 3 месеца

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Образовање:

Медицина

Рад на рачунару:

Језик:

Степен образовања:

Средња школа - IV степен (4 година)

Напомена:

Овај вебсајт користи cookies да би вам обезбедили најбољу услугу. Додатне информације можете пронаћи на страници Политика приватности.

Прихвати